simplify 10 + 2 x (7 − 3 + 4) − 15 ÷ 3 a)7 b)17 c)21 d)27

Question

simplify 10 + 2 x (7 − 3 + 4) − 15 ÷ 3
a)7 b)17 c)21 d)27

in progress 0
Khải Quang 3 years 2021-08-20T00:03:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-20T00:04:51+00:00

    Answer:

    C).21

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )