Rút gọn : 1. $\sqrt[n]{7-2 √10}$ – $\sqrt[n]{ √49}$ + $\sqrt[n]{12-2 √35}$ 2. $\sqrt[n]{42-10 √17}$ + $\sqrt[n]{33-8 √17}$ 3. $\frac{4}{ √7 – √

Question

Rút gọn :
1. $\sqrt[n]{7-2 √10}$ – $\sqrt[n]{ √49}$ + $\sqrt[n]{12-2 √35}$
2. $\sqrt[n]{42-10 √17}$ + $\sqrt[n]{33-8 √17}$
3. $\frac{4}{ √7 – √3}$ + $\frac{6}{3+ √3}$

0
King 4 years 2020-11-04T13:01:59+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )