phân tích đa thức thành nhân tử a) x^3+y(1-3x^2)+x(3y^2-1)-y^3 b)a^x+a^2y-7x-7y c)x(x+1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2

Question

phân tích đa thức thành nhân tử
a) x^3+y(1-3x^2)+x(3y^2-1)-y^3
b)a^x+a^2y-7x-7y
c)x(x+1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-13T20:18:23+00:00 2 Answers 164 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T20:19:46+00:00

  =))

  `a)`

  `x^3+y(1-3x^2)+x(3y^2-1)-y^3`

  `= (x-y)^3-(x-y)`

  `= (x-y)(x-y+1)(x-y-1)`

  phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-a-3-y-1-3-2-3y-2-1-y-3-b-a-a-2y-7-7y-c-1-2-5-5-1-2

  0
  2020-10-13T20:20:18+00:00

  $a)x^3+y.(1-3x^2)+x.(3y^2-1)-y^3_{}$

  $x^3-3x^2y+3xy^2-y^3+y-x_{}$

  $⇔(x-y)^3-(x-y)_{}$

  $b)a^2x+a^2y-7x-7y_{}$

  $⇔x.(a^2-7)+y.(a^2-7)_{}$

  $⇔(a^2-7)(x+y)_{}$

  $c)x.(x+1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2_{}$ 

  $⇔(x+1)^2.(x-5)+x.(x-5)_{}$

  $⇔[ (x+1)(x-5)+x].(x-5).(x+1)_{}$

  $⇔(x^2-3x-5)..(x-5)(x+1)_{}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )