phân tích đa thức thành nhân tử a)x^2-4x+3 b)6x^2-11x+3 c)3x^2-4x+1 d)2x^3-5x+3 e)2x^3-x^2-6x f)2x^3-x^2-13x-6

Question

phân tích đa thức thành nhân tử
a)x^2-4x+3
b)6x^2-11x+3
c)3x^2-4x+1
d)2x^3-5x+3
e)2x^3-x^2-6x
f)2x^3-x^2-13x-6

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-13T20:09:37+00:00 2 Answers 143 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T20:10:46+00:00

  =))

  `a) (x-3)(x-1)`

  `b) (2x-3)(3x-1)`

  `c) (x-1)(3x-1)`

  `d) (2x-3)(x-1)`

  `e) x(x-2)(2x+3)`

  `f) (x-3)(2x+1)(x+2)`

  0
  2020-10-13T20:11:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a/=x^2-4x+4-1

     =(x+2)^2-1^2

     =(x+2-1)(x+2+1)

  b/6x^2-11x+3

   =6x^-9x-2x+3

  =3x(2x-3) – (2x-3)

  =(3x-1)(2x-3)

  c/3x^2-4x+1

  =3x^2-3x-x+1

  =3x(x-1)-(x-1)

  =(3x-1)(x-1)

  Câu d,e,f bỏ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )