Phân tích đa thức thành nhân tử (2x-3)^3- (5y+2)^3 2x(5x-y)-15x+3y Tìm x 4(x+2)-2x-4

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
(2x-3)^3- (5y+2)^3
2x(5x-y)-15x+3y
Tìm x
4(x+2)-2x-4

in progress 0
Eirian 4 years 2020-10-25T14:59:20+00:00 1 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T15:01:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {\left( {2x – 3} \right)^3} – {\left( {5y + 2} \right)^3}\\
   = \left[ {\left( {2x – 3} \right) – \left( {5y + 2} \right)} \right].\left[ {{{\left( {2x – 3} \right)}^2} + \left( {2x – 3} \right)\left( {5y + 2} \right) + {{\left( {5y + 2} \right)}^2}} \right]\\
   = \left( {2x – 5y – 5} \right).\left[ {\left( {4{x^2} – 12x + 9} \right) + \left( {10xy + 4x – 15y – 6} \right) + \left( {25{y^2} + 20y + 4} \right)} \right]\\
   = \left( {2x – 5y – 5} \right).\left( {4{x^2} + 10xy + 25{y^2} – 8x + 5y + 7} \right)\\
  b,\\
  2x\left( {5x – y} \right) – 15x + 3y\\
   = 2x\left( {5x – y} \right) – \left( {15x – 3y} \right)\\
   = 2x\left( {5x – y} \right) – 3.\left( {5x – y} \right)\\
   = \left( {5x – y} \right)\left( {2x – 3} \right)\\
  c,\\
  4\left( {x + 2} \right) – 2x – 4 = 0\\
   \Leftrightarrow 4.\left( {x + 2} \right) – 2.\left( {x + 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow 2\left( {x + 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow x + 2 = 0\\
   \Leftrightarrow x =  – 2
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )