Phân tích các đa thức thành nhân tử a) $x^{3}$ + $9x^{2}$ + 23x + 15 b) ($x^{2}$ + 3x + 1) ($x^{2}$ + 3X – 3) – 5 c) $(3x – 2)^{2}$ (6x – 5) (6x –

Question

Phân tích các đa thức thành nhân tử
a) $x^{3}$ + $9x^{2}$ + 23x + 15
b) ($x^{2}$ + 3x + 1) ($x^{2}$ + 3X – 3) – 5
c) $(3x – 2)^{2}$ (6x – 5) (6x – 3) – 5
d) $x^{4}$ + $6x^{3}$ + $11x^{2}$ + 6x + 1

0
Huy Gia 4 years 2020-11-23T02:40:35+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )