Phân số sau là vô hạn tuần hoàn tạp hay vô hạn tuần hoàn đơn hay số hữ hạn, vì sao? a) $\dfrac{35n+3}{70}$ (n thuộc N ) b) $\frac{10987654321}{(n+1).

Question

Phân số sau là vô hạn tuần hoàn tạp hay vô hạn tuần hoàn đơn hay số hữ hạn, vì sao?
a) $\dfrac{35n+3}{70}$ (n thuộc N )
b) $\frac{10987654321}{(n+1).(n+1).(n+3)}$
Nếu được thì giúp mik cả 2 câu , nhưng nếu ko được thì giúp 1 câu thôi cũng được

0
Delwyn 1 year 2020-10-14T05:59:52+00:00 0 Answers 46 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )