P= -4b^2+6b-9 Q= 7b^2-2b-5 P-Q=

Question

P= -4b^2+6b-9
Q= 7b^2-2b-5
P-Q=

in progress 0
Trung Dũng 3 years 2021-08-28T16:45:39+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T16:47:31+00:00

  Answer:

  P – Q = – 11b² + 8b – 4

  Step-by-step explanation:

  P – Q

  = – 4b² + 6b – 9 – (7b² – 2b – 5) ← distribute parenthesis by – 1

  = – 4b² + 6b – 9 – 7b² + 2b + 5 ← collect like terms

  = – 11b² + 8b – 4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )