Nhang nha cần gấp. Toán 9 rút gọn.

Question

Nhang nha cần gấp.
Toán 9 rút gọn.

nhang-nha-can-gap-toan-9-rut-gon

in progress 0
Khoii Minh 4 years 2020-10-21T07:23:35+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T07:24:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   cho mk 5 sao nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

  nhang-nha-can-gap-toan-9-rut-gon

  0
  2020-10-21T07:25:31+00:00

  Đáp án:

  b. \(\dfrac{1}{{\sqrt x }}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.DK:x \ge 0;x \ne 9\\
  \dfrac{{2\sqrt x \left( {\sqrt x  – 3} \right) + \left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right) – 3x + 1 – \sqrt x }}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{2x – 6\sqrt x  + x + 4\sqrt x  + 3 – 3x + 1 – \sqrt x }}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – 3\sqrt x  + 4}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
  b.DK:x > 0;x \ne 1\\
  \left[ {\dfrac{{x – \sqrt x  + 1}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}} \right]:\left[ {\dfrac{{\sqrt x  – 1 + 2}}{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}} \right]\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}}\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt x }}\\
  c.DK:a > 0;a \ne 1\\
  \left[ {\dfrac{{\sqrt a  – \sqrt a  + 1}}{{\sqrt a \left( {\sqrt a  – 1} \right)}}} \right]:\left( {\dfrac{{\sqrt a  + 1 – \sqrt a  – 2}}{{\sqrt a  – 1}}} \right)\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt a \left( {\sqrt a  – 1} \right)}}.\dfrac{{\sqrt a  – 1}}{{ – 1}}\\
   =  – \dfrac{1}{{\sqrt a }}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )