Nêu đề tài, chủ đề , tư tưởng văn bản , cảm hứng nghệ thuật của ADV Mị Châu Trọng Thủy Help me…????

Question

Nêu đề tài, chủ đề , tư tưởng văn bản , cảm hứng nghệ thuật của ADV Mị Châu Trọng Thủy
Help me…????

in progress 0
Edana Edana 5 months 2021-04-16T19:45:36+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-16T19:47:25+00:00

    Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là một cách giải thích nguyên nhân việc mất nước Âu Lạc. Qua đó, nhân dân ta muốn nêu lên bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa riêng và chung, giữa nhà với nước, giữa cá nhân và cộng đồng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )