Multiply. (5x + 7)2 A. 25×2 + 35x + 49 B. 25×2 – 70x + 49 C. 25×2 + 70x + thing D. 25×2 + 49​

Question

Multiply. (5x + 7)2

A. 25×2 + 35x + 49
B. 25×2 – 70x + 49
C. 25×2 + 70x + thing
D. 25×2 + 49​

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-08-14T04:25:24+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T04:26:32+00:00

  Answer:

  (5x + 7)² = 25x² + 70x + 49 C

  Step-by-step explanation:

  The steps of solving the square binomial: (ax + b)²

  1. (ax + b)² = (ax + b)(ax + b)

  2. (ax + b)(ax + b) = (ax × ax) + (ax × b) + (b × ax) + (b × b) = a²x² + abx + abx + b²

  3. Add the like terms ⇒ a²x² + (abx + abx) + b² = a²x² + 2abx + b²

  Then (ax + b)² = a²x² + 2abx + b²

  Let us use the same steps to solve the question

  ∵ (5x + 7)² = (5x + 7)(5x + 7)

  ∴ (5x + 7)(5x + 7) = (5x)(5x) + (5x)(7) + (7)(5x) + (7)(7)

  ∴ (5x + 7)(5x + 7) = 25x² + 35x + 35x + 49

  → Add the like terms

  ∵ 25x² + 35x + 35x + 49 = 25x² + (35x + 35x) + 49 = 25x² + 70x + 49

  (5x + 7)(5x + 7) = 25x² + 70x + 49

  → Then equate (5x + 7)² by the right side above

  (5x + 7)² = 25x² + 70x + 49

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )