Một rạp chiếu phim ban 1 ve 60k . Nhân ngày lễ giảm giá 25% va luong ve ban tăng 45% va doanh thu cung tăng 42.000.000 . Tính doanh thu của của rạp sa

Question

Một rạp chiếu phim ban 1 ve 60k . Nhân ngày lễ giảm giá 25% va luong ve ban tăng 45% va doanh thu cung tăng 42.000.000 . Tính doanh thu của của rạp sau khi giảm giá

in progress 0
Kim Cúc 9 months 2021-04-22T04:27:08+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T04:28:51+00:00

  Gọi số vé rạp bán được ngày thường là $x(x\in\mathbb{N^*})$

  Giá vé sau khi giảm $(100\%-25\%).60=45000(đ)$

  Lượng vé bán ra ngày lễ: $(100\%+45\%).x=1,45x$

  Doanh thu của rạp sau khi giảm giá:

  $45000.1,45x=65250x(đ)$

  Doanh thu của rạp ngày thường:

  $60000x(đ)$

  Doanh thu ngày lễ tăng $42000000đ$

  $\Rightarrow 65250x-60000x=42000000\\ \Leftrightarrow x=8000(đ)$

  Vậy doanh thu của rạp sau khi giảm giá là $65250.8000=522000000(đ)$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )