một lô hàng chứa rất nhiều sản phẩm, trong đó tỷ lệ sản phẩm loại tốt là 70%. chọn ngẫu nhiên từ lô hàng ra 5 sản phẩm. gọi X là số sản phẩm

Question

một lô hàng chứa rất nhiều sản phẩm, trong đó tỷ lệ sản phẩm loại tốt là 70%. chọn ngẫu nhiên từ lô hàng ra 5 sản phẩm. gọi X là số sản phẩm tốt có trong 5 sản phẩm chọn ra.
a. hãy tìm bảng phân phối xác xuất của X
b. xác định kỳ vọng và phương sai của X
c. tìm số sản phẩm tốt được lấy ra có khả năng xảy ra nhiều nhất

in progress 0
Nem 3 years 2021-08-14T09:07:25+00:00 1 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T09:08:27+00:00

  trả lời : lâp bảng

  X=0 thì xác suất lấy ra được sản phẩm tốt là 5*30%=1,5%

  X =1 thì xác suất lấy ra được là 1* 70%*4*30%=0,84%

  X=2 thì xác suất lấy ra được sản phẩm tốt là 2*70%*3*30%=1,26%

  X=3 thì xác suất lấy ra được sản phẩm tốt là 3*70%*2*30%=1,26%

  X=4 thì xác suất lấy ra được sản phẩm tốt là 4*70%*1*30%=0,84%

  X=5 thì xác suất lấy ra được sản phẩm tốt là 5*70%=3,5%

  X 0 1 2 3 4 5

  P 1,5 0,84 1,26 1,26 0,84 3,5

  b,

  E(x)= 1,5*0+ 0,84*1+1,26*2+1,26*3+0,84*4+3,5*5=28

  E(x^2)=1,5*0^2+0,84*1^2+1,26*2^2+1,26*3^2+0,84*4^2+3,5*5^2=118,16

  ===> V(x)= (E(x))^2-E(x^2)=28^2-118,16=665,84

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )