mọi người giúp em với em đang cần gấp chứng minh rằng A=(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+16 là số chính phương khi n là số tự nhiên

Question

mọi người giúp em với em đang cần gấp
chứng minh rằng A=(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+16 là số chính phương khi n là số tự nhiên

in progress 0
Edana Edana 4 years 2020-11-06T01:35:24+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T01:37:01+00:00

  Đáp án:

  `A=(x^2+8x+11)^2`

  `⇒A` là số chính phương với `x∈N`

  Giải thích các bước giải:

   `A=(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+16`

  `A=[(x+1)(x+7)][(x+3)(x+5)]+16`

  `A=(x^2+8x+7)(x^2+8x+15)+16`

  `A=(x^2+8x+11-4)(x^2+8x+11+4)+16`

  `A=(x^2+8x+11)^2-16+16`

  `A=(x^2+8x+11)^2`

  `⇒A` là số chính phương với `x∈N`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )