Let f(x) = -x-1, h(x) = x-3/3 Find (f o h)(-1).

Question

Let f(x) = -x-1, h(x) = x-3/3
Find (f o h)(-1).

in progress 0
Nguyệt Ánh 4 months 2021-09-05T12:56:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T12:58:02+00:00

  (f o h) = -(x – 3/3) – 1
  (f o h) = (-x + 3)/3 – 1
  (f o h)(1) = (-1 + 3)/3 – 1
  (f o h)(1) = 2/3 – 1
  (f o h)(1) = -1/3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )