làm đc phần nào thì làm nhá

Question

làm đc phần nào thì làm nhá
lam-dc-phan-nao-thi-lam-nha

in progress 0
Nem 3 years 2021-04-25T22:26:57+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T22:27:59+00:00

  a) `5/-11 . 22`

  `= 110/-11`

  `=-10`

  b) `(-3/5)^2`

  `= (-3)^2/5^2`

  `= 9/25`

  c) `-4/9 . 3/-8`

  `= -12/-72`

  `=1/6`

  d) `(1-8). (-4/7)`

  `= -7 . (-4/7)`

  `= 4`

  e) `-5/8 . 16/25 -21/35`

  `= -2/5 – 21/35`

  `= -1`

  f) `-12/11 . 33/72 – 26/65`

  `= -1/2 – 26/65`

  `=-9/10`

  g) `8/15 . 3/64 – 13/25`

  `= 1/40-13/25`

  `=-99/200`

  h) `( 1- 5/1) (3/8 – 5^2/24)`

  `= -4 . (3/8 – 25/24)`

  `= -4. (-2/3)`

  `= 8/3`

  0
  2021-04-25T22:28:25+00:00

  `Bài` `1:`

  `a,` `\frac{5}{-11}.22=“\frac{5.22}{-11}=“\frac{110}{-11}=-10`

  `b,` `(\frac{-3}{5})^2=` `\frac{-3}{5}“.` `\frac{-3}{5}=“\frac{(-3)(-3)}{5.5}=` `\frac{9}{25}`

  `c` `\frac{-4}{9}.“\frac{3}{-8}=“\frac{(-4).3}{9.(-8)}=“\frac{-12}{-72}=“\frac{12}{72}=“\frac{1}{6}`

  `d,` `(1-8)` `.` `\frac{-4}{7}=` `-7` `.` `\frac{-4}{7}` `=` `\frac{28}{7}=4`

  `e,f,g,h` `làm` `tương` `tự`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )