If f(x) = 4x – 7 and g(x) = 2x + 4, evaluate fx) + g(x) for x = -3. A-52 B –21 C-22 D-15

Question

If f(x) = 4x – 7 and g(x) = 2x + 4, evaluate fx) + g(x) for x = -3.
A-52
B –21
C-22
D-15

in progress 0
Khải Quang 5 months 2021-09-03T22:38:08+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T22:39:51+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  4(-3)-7+2(-3)+4

   =-21

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )