If f(x) = 4x + 1 and g(x) = 2x – 3, then (g(f(x)) =

Question

If f(x) = 4x + 1 and g(x) = 2x – 3, then (g(f(x)) =

in progress 0
Tài Đức 3 years 2021-09-03T19:00:32+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T19:01:57+00:00

    Answer g(x)=x2 + 2

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )