if α,β are the roots of the equation x^{2}-3x+2=0 form an equation whose roots are (α+β)² & (α-β)²

Question

if α,β are the roots of the equation x^{2}-3x+2=0 form an equation whose roots are (α+β)² & (α-β)²

in progress 0
Tài Đức 2 years 2021-07-31T12:34:41+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T12:36:38+00:00

  Solution:

  Let’s find roots of x² – 3x + 2

  => x² – 3x + 2 = 0.

  => x² – x – 2x + 2 = 0.

  => x ( x – 1 ) -2 ( x – 1) = 0.

  => ( x – 1 ) ( x – 2 ) = 0.

  => x = 2, 1.

  Now

  • ( a + ß )² = (2+1)²=3²=9
  • ( a – ß )² = ( 2 – 1 )² = 1² = 1.

  So , equⁿ would be ,

  => x² – ( 9 + 1)x + 9×1=0.

  => x² – 10x + 9=0.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )