If A = if \: a \: = \binom{53}{24} \: and \: b = \binom{32}{10} then \: prove \: that |ab| = |a| . |b| and B =

Question

If A =
if \: a \: =  \binom{53}{24} \: and \: b = \binom{32}{10} then \: prove \: that |ab| = |a| . |b|
and B = Prove that |AB| = |A| . |B|​

in progress 0
Philomena 3 years 2021-08-02T08:10:09+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T08:11:20+00:00

  A=53/24 and B=32/10

  |A| = |53/24| = 53/24
  |B| = |32/10| = 32/10
  AB = 53/24 * 32/10 = 1,696/240

  |A| * |B| = |AB|
  |53/24| * |32/10| = |1,696/240|
  53/24 * 32/10 = 1,696/240
  1,696/240 = 1,696/240

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )