If 40% of x is 8, what is x% of 40? (A) 80 (B) 30 (C) 10 (D) 8

Question

If 40% of x is 8, what is x% of 40?
(A) 80
(B) 30
(C) 10
(D) 8

in progress 0
Nick 6 months 2021-08-17T07:26:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:27:40+00:00

  Answer:

  d

  Step-by-step explanation:

  40% = 40/100

  40/100 X = 8

  X = 800/40 = 20

  X% of 40 = 20/100*40 = 8

  0
  2021-08-17T07:28:13+00:00

  ……………677777777788888888

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )