Help mình 2cos9x-10sin3x-6=0

Question

Help mình
2cos9x-10sin3x-6=0

0
Ladonna 1 year 2020-10-13T23:22:09+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )