Help meeeee cứuu vs ạ

Question

Help meeeee cứuu vs ạ
help-meeeee-cuuu-vs-a

in progress 0
Eirian 4 years 2020-10-28T22:05:23+00:00 1 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T22:06:32+00:00

  `a) (2x + 1)(x² + x + 1)(2x² – 3x + 1) = 0}`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}2x + 1 = 0\\x² + x + 1 = 0 (l)\\2x² – 3x + 1 = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = -\dfrac{1}{2}\\x = 1\\x = \dfrac{1}{2}\end{array} \right.\) 

  `=> A = {±(1)/2; 1}`

  `b) 6x² – 5x + 1 = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{1}{2}\\x = \dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) 

  Mà: `x ∈ ZZ`

  `=> B = ∅`

  `c) (2x + x²)(x² + x – 2)(x² – x – 12) = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}2x + x² = 0\\x² + x – 2 = 0\\x² – x – 12 = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = -2\\x = 1\\ x = -2\\x = 4\\x = -3\end{array} \right.\) 

  Mà: `x ∈ NN`

  `=> C = {0; 1; 4}`

  `d) x² – 9 = 0`

  `<=> x = ±3`

  `=> G = {±3}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )