giúp mk chuyên gia toán ơi

Question

giúp mk chuyên gia toán ơi
giup-mk-chuyen-gia-toan-oi

in progress 0
Cherry 4 years 2020-10-21T07:48:18+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T07:49:33+00:00

  8a) $x^2 + 2x – 24 = 0$

  $\Leftrightarrow (x+6)(x -4) = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -6\\x = 4\end{array}\right.$

  b) $2x^2 + 5x – 3 = 0$

  $\Leftrightarrow (x +1)\left(x -\dfrac{3}{2}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -1\\x = \dfrac{3}{2}\end{array}\right.$

  c) $3x^2 = -5x + 2$

  $\Leftrightarrow (x +1)\left(x -\dfrac{2}{3}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -1\\x = \dfrac{2}{3}\end{array}\right.$

  9) $(x^2 +3x – 10)(x^2 – 5x – 6)$

  $= (x + 5)(x -2)(x +1)(x – 6)$

  $= [(x + 5)(x – 6)][(x -2)(x +1)]$

  $= (x^2 – x – 30)(x^2 – x -2)$

  0
  2020-10-21T07:49:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `x^2+2x-24=0`

  `⇔ x^2-4x+6x-24=0`

  `⇔ x(x-4)+6(x-4)=0`

  `⇔ (x+6)(x-4)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+6=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-6\\x=4\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={-6;4}`

  b) `2x^2+5x-3=0`

  `⇔ 2x^2+6x-x-3=0`

  `⇔ (2x-1)(x+3)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\x=-3\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={1/2;-3}`

  c) `3x^2=-5x+2`

  `⇔ 3x^2+5x-2=0`

  `⇔ (3x-1)(x+2)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{3}\\x=-2\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={1/3;-2}`

  9/

  `(x^2+3x-10)(x^2-5x-6)=(x^2-x-2)(x^2-x-30)`

  `VT=x^4-2x^3-31x^2+32x+60`

  `VP=x^4-2x^3-31x^2+32x+60`

  `⇒ VT=VP` 

  Vậy đẳng thức đã được chứng minh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )