Giúp mình với hỏi bao nhiêu câu roi mà vẫn khong ai giúp mình cả mấy bạn lơ mình luôn à????

Question

Giúp mình với hỏi bao nhiêu câu roi mà vẫn khong ai giúp mình cả mấy bạn lơ mình luôn à????
giup-minh-voi-hoi-bao-nhieu-cau-roi-ma-van-khong-ai-giup-minh-ca-may-ban-lo-minh-luon-a

in progress 0
Delwyn 4 years 2020-10-17T08:10:37+00:00 1 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T08:12:01+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)Dat:\sin x + \cos x = t\\
   \Rightarrow {\left( {\sin x + \cos x} \right)^2} = {t^2}\\
   \Rightarrow {\sin ^2} + 2.\sin x.\cos x + {\cos ^2}x = {t^2}\\
   \Rightarrow 1 + 2.\sin x.\cos x = {t^2}\\
   \Rightarrow 4\sin x.\cos x = 2{t^2} – 2\\
  Pt:\sin x + \cos x – 4\sin x.\cos x + 4 = 0\\
   \Rightarrow t – \left( {2{t^2} – 2} \right) + 4 = 0\\
   \Rightarrow t – 2{t^2} + 2 + 4 = 0\\
   \Rightarrow 2{t^2} – t – 6 = 0\\
   \Rightarrow 2{t^2} – 4t + 3t – 6 = 0\\
   \Rightarrow \left( {t – 2} \right)\left( {2t + 3} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  t = 2\\
  t =  – \dfrac{3}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2.\sin x.\cos x = {t^2} – 1 = 3\\
  2.\sin x.\cos x = {t^2} – 1 = \dfrac{5}{4}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin 2x = 3\left( {ktm} \right)\\
  \sin 2x = \dfrac{5}{4}\left( {ktm} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow pt\,vo\,nghiem\\
  b)\left\{ \begin{array}{l}
  \sin x + \cos x = t\\
  2\sin x.\cos x = \sin 2x = {t^2} – 1
  \end{array} \right.\\
  \sin x + \cos x + 5.\sin 2x + 6 = 0\\
   \Rightarrow t + 5\left( {{t^2} – 1} \right) + 6 = 0\\
   \Rightarrow 5{t^2} + t + 1 = 0\left( {vo\,nghiem} \right)\\
  Vay\,pt\,vo\,nghiem
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )