giúp mik vs các bạn ơi ::((

Question

giúp mik vs các bạn ơi ::((
giup-mik-vs-cac-ban-oi

in progress 0
Maris 4 years 2020-10-25T14:55:44+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T14:56:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1 

  a)160-60.2+164

  =160-120+164

  =40+164=204

  b)$3^{3}$.$2012^{2013}$.0+[$4^{3}$-$(89-87)^{2}$ ].$1^{2012}$

  =0+[64-$2^{2}$].1

  =0+[64-4].1

  =0+60.1=60

  Bài 2

  a)77.35+35.23

  =35.(77+23)

  =35.100=3500

  b)$9^{2}$.3:$3^{5}$+$11^{34}$:$11^{32}$

  =$3^{4}$.3:$3^{5}$+$11^{2}$

  =$3^{5}$:$3^{5}$+121

  =$3^{0}$+121

  =1+121=122

  0
  2020-10-25T14:57:13+00:00

  Bài 1:

  a. `160 – 60 . 2 + 164`

  `= 160 – 120 + 164`

  `= 40 + 164 = 204`

  b. `3^3 . 2013^2013 . 0 + [4^3 – (89 – 87)^2] . 1^2012`

  `= 0 + (64 – 2^2) . 1`

  `= 60 . 1 = 60`

  Bài 2:

  a. `77 . 35 + 35 . 23`

  `= (77 + 23) . 35`

  `= 100 . 35 = 3500`

  b. `9^2 . 3 : 3^5 + 11^34 : 11^32`

  `= (3^2)^2 . 3 : 3^5 + 11^2`

  `= 3^4 . 3 : 3^5 + 121`

  `= 1 + 121 = 122`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )