Giúp em với ạ, hứa vote ctlhn

Question

Giúp em với ạ, hứa vote ctlhn
giup-em-voi-a-hua-vote-ctlhn

in progress 0
Khánh Gia 4 years 2020-11-04T13:09:19+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T13:10:32+00:00

  $\begin{array}{l}a)\,\,y = \dfrac{\sqrt{1 + x}}{x – 1}\\ \text{y xác định}\,\Leftrightarrow \begin{cases}1 + x \geq 0\\x – 1 \ne 0\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x \geq – 1\\x \ne 1\end{cases}\\ \Rightarrow TXĐ: D = [-1;+\infty)\backslash \left\{1\right\}\\ b)\,\,y = \dfrac{-x-1}{\sqrt{x-1} – 2\sqrt{2-x}}\\ \text{y xác định}\,\Leftrightarrow \begin{cases} x – 1 \geq 0\\2 – x \geq 0\\\sqrt{x – 1} \ne 2\sqrt{2 – x}\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}1 \leq x \leq 2\\x \ne \dfrac{9}{5}\end{cases}\\ \Rightarrow TXD: D = [1;2]\backslash\left\{\dfrac{9}{5}\right\}\\ f)\,\,y = \dfrac{1 + \sqrt{2x}}{\sqrt{4 – x}}\\ \text{y xác định}\,\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0\\4 – x > 0\end{cases}\Leftrightarrow 0 \leq x < 4\\ \Rightarrow TXĐ: D = [0;4)\\ g)\,\,y = \dfrac{1 + \sqrt{x^2 + 2}}{2\sqrt{3 – x}}\\ \text{y xác định}\,\Leftrightarrow 3 – x > 0 \Leftrightarrow x < 3\\ \Rightarrow TXĐ: D = (-\infty;3)\\ l)\,\,y = \dfrac{x-4}{\sqrt{x-1} – \sqrt3}\\ \text{y xác định}\,\Leftrightarrow \begin{cases}x – 1 \geq 0\\\sqrt{x – 1} \ne \sqrt3\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x \geq 1\\x \ne 4\end{cases}\\ \Rightarrow TXĐ: D = [1;+\infty)\backslash\left\{4\right\}\\ m)\,\,y = \sqrt{5 – x} + \dfrac{2}{\sqrt{x+1}}\\ \text{y xác định}\,\Leftrightarrow \begin{cases}5 – x \geq 0\\x + 1 > 0\end{cases}\Leftrightarrow -1 < x \leq 5\\ \Rightarrow TXĐ: D = (-1;5]\end{array}$

   

  0
  2020-11-04T13:10:48+00:00

  `a)` 

  \(\left\{ \begin{array}{l}1 + x ≥ 0\\x – 1 > 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ -1\\x > 1\end{array} \right.\) 

  `=> D = (1; +∞)`

  `b)`

  \(\left\{ \begin{array}{l}2x ≥ 0\\4 – x > 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ 0\\x < 4\end{array} \right.\) 

  `=> D = [0; 4)`

  `c)`

  `sqrt{x – 1} – sqrt{3} ne 0`

  `<=> x – 1 ne 3`

  `<=> x ne 4`

  `=> D = [1; +∞)` \`{4}`

  `d)`

  \(\left\{ \begin{array}{l}x – 1 > 0\\2 – x > 0\\x – 1 \ne 4(2 – x)\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x > 1\\x < 2\\x \ne \dfrac{9}{5}\end{array} \right.\) 

  `<=> D = (1; 2)` \ `{9/5}`

  `e)`

  `3 – x > 0`

  `<=> x < 3`

  `=> D = (3; +∞)`

  `f)` 

  \(\left\{ \begin{array}{l}5 – x ≥ 0\\x + 1 > 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≤ 5\\x > -1\end{array} \right.\) 

  `=> D = (-1; 5]`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )