$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{4}$ và 2x-y=10

Question

$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ =$\frac{z}{4}$ và 2x-y=10

in progress 0
Neala 4 years 2020-10-17T07:23:29+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T07:24:50+00:00

  $\frac{x}{2}$= $\frac{y}{3}$ = $\frac{z}{4}$ và 2x-y= 10

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\frac{x}{2}$= $\frac{y}{3}$= $\frac{z}{4}$ = $\frac{2x}{4}$=$\frac{y}{3}$= $\frac{z}{4}$= $\frac{2x-y}{4-3}$= $\frac{10}{1}$= 10

  Do đó: $\frac{x}{2}$= 10 ⇒ x= 2.10= 20

              $\frac{y}{3}$= 10 ⇒ y= 3.10= 40

              $\frac{z}{4}$ = 4.10= 40

  Vậy x= 20; y=30; z=40

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2020-10-17T07:24:58+00:00

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:

  `x/2 = y/3 = z/4 = (2x)/4 = y/3 = z/4 = (2x – y)/(4 – 3) = 10/1 = 10`

  `x/2 = 10 → x = 20`

  `y/3 = 10 → y = 30`

  `z/4 = 10 → z = 40`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )