Find g(f(x)) f(x) = -2x^2 g(x) = 3x -1 SHOW YOUR WORK

Question

Find g(f(x))

f(x) = -2x^2
g(x) = 3x -1

SHOW YOUR WORK

in progress 0
Thanh Hà 3 years 2021-08-16T10:30:20+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T10:31:38+00:00

  Answer:

  -6x^2-1

  Step-by-step explanation:

  Find value

  f(x)=-2x^2. g(x)=3x-1. Find g(f(x))

  Solution:

  f(x)=-2×2

  g(x)=3x-1

  g(f(x))=?

  f(x)=-2×2,g(x)=3x-1,gof(x)=?

  gof(x)=g(f(x))

  Solution:

  f(x)=-2×2

  g(x)=3x-1

  g(f(x))=?

  f(x)=-2×2,g(x)=3x-1,gof(x)=?

  gof(x)=g(f(x))

  =g(-2×2)

  =3⋅(-2×2)-1

  =-6×2-1

  gof(x)=-6x^2-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )