find (f o g)(x) f(x) = 5x+1, g(x)= *square root of x*

Question

find (f o g)(x)
f(x) = 5x+1, g(x)= *square root of x*

in progress 0
Thu Cúc 3 years 2021-08-01T16:37:26+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T16:38:59+00:00

  Step-by-step explanation:

  Hey there!

  Here;

  f(x) = 5x + 1

  g(x) = (√x)

  Now;

  fog(X) = f(g(x))

  = f(√x)

  = 5√x + 1

  Therefore, fog(X) = 5√x + 1.

  Hope it helps!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )