Find f(-5) if f(x) = 5x + 11. 06 05 04

Question

Find f(-5) if f(x) = 5x + 11.
06
05
04

in progress 0
Thu Thủy 3 years 2021-09-05T00:43:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T00:44:22+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  f(-5) = 5(-5) + 11 = -25 + 11 = -14

 1. Answer:

  -14

  Step-by-step explanation:

  f(-5)=5(-5)+11

  =-25+11

  =-14

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )