Factor the expression completely. 60x^4+54x^3 60x 4 +54x 3

Question

Factor the expression completely. 60x^4+54x^3 60x 4 +54x 3

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-09-03T01:13:14+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T01:15:01+00:00

    Answer:

    6x^3 (9x^361 + 10x+9)

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )