Evaluate the function rule below when x = -2 F(x)=-x+3

Question

Evaluate the function rule below when x = -2

F(x)=-x+3

in progress 0
Xavia 3 years 2021-07-22T15:55:59+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T15:57:43+00:00

  Answer:

  f(x)=-x+3

  =》f(-2)=-x+3

  =》=-(-2)+3

  =》+2+3

  =》5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )