Em đang càn gấp . Không chỉ sai nha anh chị Câu 1: Cho đề bài như sau: Viết chương trình con để kiểm tra 2 số nguyên dương bất kì có phải là nguyên t

Question

Em đang càn gấp . Không chỉ sai nha anh chị
Câu 1: Cho đề bài như sau: Viết chương trình con để kiểm tra 2 số nguyên dương bất kì có phải là nguyên tố cùng nhau hay không? Trong trường hợp này ta nên viết CTC dưới dạng nào là hợp lí nhất?
A. Dùng Thủ tục B. Dùng Hàm
C. Dùng Thủ Tục hay Hàm đều được D. Không viết được dưới dang CTC
Câu 2: Kiểu dữ liệu nào KHÔNG ĐƯỢC dùng làm kiểu của Hàm :
A. RECORD, BYTE B. INTEGER; REAL
C. STRING, CHAR D. BOOLEAN, WORD
Câu 3: Hãy chọn câu đúng nhât ?
A. Tham trị là tham số hình thức được thay bằng tham số thực sự là giá trị
B. Tham biến là tham số hình thức được thay bằng tham số thực sự là biến
C. Tham trị là tham số hình được thay bằng tham số thực sự là giá trị và giá trị không đổi khi thực hiện CTC
D. Tham biến là tham số hình thức được thay bằng tham số thực sự là biến và không đổi khi thực hiện CTC
Câu 4: Cho hai xâu ‘Cong cha’ … ‘cong on’. Chọn dấu thích hợp điền vào ….
A. < B. = C. > D. <>
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai
A. Tên biến trong chương trình chính và chương trình con có thể trùng nhau
B. Tên biến trong chương trình chính và chương trình con không được phép trùng nhau
C. Chương trình con không nhất thiết phải có tham số hình thức và biến cục bộ
D. Biến toàn cục được sử dụng cho cả chương trình chính và chương trình con
Câu 6: Khi sử dụng hàm cần lưu ý điều gì?
A. phải sử dụng câu lệnh gán giá trị cho tên hàm trong thân chương trình con
B. hàm có thể sử dụng như một toán hạng trong biểu thức
C. hàm có thể sử dụng như tham số của lời gọi hàm hoặc thủ tục khác
D. cả 3 ý trên đều đúng
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về chương trình con là không phù hợp ?
A. Hàm được thực hiện như một biểu thức trong Pascal;
B. Thủ tục được thực hiện như một biểu thức trong Pascal;
C. Hàm được thực hiện như một lệnh trong Pascal;
D. Thủ tục được thực hiện như một lệnh trong Pascal;
Câu 8: Cú pháp khai báo hàm trong Pascal:
A. Procedure Ten_ham( danh sách các tham số);
B. Function Ten_ham( danh sách các tham số);
C. Procedure Ten_ham( danh sách các tham số): Kiểu dữ liệu;
D. Function Ten_ham( danh sách các tham số): Kiểu dữ liệu;
Câu 9: Tên chương trình con trong Turbo Pascal có tối đa bao nhiêu kí tự?
A. 256 B. 255 C. 127 D. 128
Câu 10: a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau: a:=’tuoi hoc tro’; delete(a,9,4);
A. tuoi B. xâu rỗng C. tuoi hoc D. hoc tro
Câu 11: Đọc chương trình sau và cho biết kết quả hiển thị khi chạy chương trình
Program KTHK;
Var x,y:integer;
Procedure M(Var A:integer; B:integer);
Begin
A:=A*2; B:=B*B;
Writeln(A,’ ‘,B);
end;
Begin
x:=4; y:=8;
M(x,y);
Writeln(x,’ ‘,y);Readln;
End.
A. 8 64 B. 8 8 C. 4 64 D. 4 4
Câu 12: Biến cục bộ được khai báo ở đâu?
A. Trong phần khai báo của chương trình chính B. Trong phần thân của chương trình con
C. Trong phần danh sách tham số D. Trong phần khai báo của chương trình con
Câu 13: Tìm số lớn nhất của 4 số tự nhiên a,b,c,d bất kì được nhập từ bàn phím. Lời gọi hàm nào sau đây là chính xác nhất (giả sử ta đã viết CTC tìm số lớn nhất của hai số tự nhiên x,y là Max(x,y)) ?
A. Max(a,b,c,d); B. Max((a,b),(c,d));
C. Max(Max(Max(a,b),c),d); D. Max(Max(Max(a,b)),c)d) ;
Câu 14: Chọn khai báo đúng:
A. Function Chuvi (a,b: Real); B. Procedure Loai bo (Var st: string);
C. Function Tong (x,y: Real): Real; D. Procedure P (Var x,y:integer)
Câu 15: Cú pháp khai báo thủ tục trong Pascal:
A. Procedure Ten_thu_tuc( danh sách các tham số);
B. Function Ten_thu_tuc( danh sách các tham số);
C. Function Ten_thu_tuc( danh sách các tham số): Kiểu thủ tục;
D. Procedure Ten_thu_tuc( danh sách các tham số): Kiểu thủ tục;
Bài toán lập trình: (Từ câu 16 đến câu 20): Cho chương trình với n,k nhập từ bàn phím:
Var n, k: Integer;
Function GT ( n: Integer) : Longint;
Var i; Integer; S: Longint;
Begin
S: =1;
For i:=1 to n do S: =S* i;
Gt:=S;
End;
Begin
Write (‘n,k’); Readln(n,k);
Write(‘to hop la:’, GT(n)/(GT(k)*GT(n-k))); Readln
End.
Câu 16: Hãy cho biết yêu cầu tính của chương trình :
A. Tính ; B. Tính n!;
C. Tính k!(n-k)!; D. Tính ;
Câu 17: Tham số hình thức hàm GT là:
A. n,k B. I,S C. n D. n,I,S
Câu 18: Tham số thực sự của hàm GT là:
A. n, k B. n C. n, k, n-k D. k
Câu 19: Biến toàn cục của chương trình là:
A. n, k B. I, s C. n D. n, k, i, s
Câu 20: Biến cục bộ của chương trình là:
A. n,k B. I, s C. n D. n, k, I, s
———– HẾT ———-
———————————————–
———–

in progress 0
Thiên Ân 4 years 2021-01-03T11:16:43+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

    0
    2021-01-03T11:18:46+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo function trong pascal các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )