Đưa thừa số vào trong dấu căn a)10√0,21 , b) 3/2 √5/3 , c) -4√3 d) -0,3√10 e)-3/5√50 (Gấp ạ) Giúp đỡ ak

Question

Đưa thừa số vào trong dấu căn a)10√0,21 , b) 3/2 √5/3 , c) -4√3 d) -0,3√10 e)-3/5√50 (Gấp ạ) Giúp đỡ ak

in progress 0
Cherry 4 years 2020-11-05T16:30:20+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T16:31:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 10✓0,21

  =10✓21/10

  =✓21

  b) 3/2 ×✓5/3

  =✓5/2

  c) -4✓3

  =-2×2✓3

  =-2✓12

  d)-0,3✓10

  =-3/10 ✓10

  -3✓10/10

  e) -3/5✓50

  =-3/5 ×5✓2

  =-3✓2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )