Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau: 1. Con………….. cha là nhà có phúc. 2. Giỏ nhà ai, ………………nhà nấy. 3. Cọp

Question

Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:
1. Con………….. cha là nhà có phúc.
2. Giỏ nhà ai, ………………nhà nấy.
3. Cọp chết để da, người ta chết để …………..
4. Góp…………thành bão.
5. Góp…………nên rừng.
6. Người ta là …………đất.
7. Gan………dạ sắt.
8. Gan……….tướng quân.
9. ……………như ruột ngựa.
10. Sông có ………, người có lúc.

in progress 0
Delwyn 3 years 2021-07-31T20:21:59+00:00 2 Answers 208 views 1

Answers ( )

  3
  2021-07-31T20:23:06+00:00

  1 hơn

  2quai

  3tiếng

  4 gió

  5 cây

  6 hoa

  7 vàng

  8 lì

  9 thẳng

  10 khúc

  2
  2021-07-31T20:23:44+00:00

  1. Con hơn cha là nhà có phúc.

  2. Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.

  3. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. 

  4. Góp gió thành bão.

  5. Góp cây nên rừng.

  6. Người ta là hoa đất.

  7. Gan vàng dạ sắt.

  8. Gan  tướng quân.

  9. Thẳng như ruột ngựa.

  10. Sông có khúc, người có lúc.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )