D(x)=-x^2+ax. Biết D(-1)=2D(1). Tìm a

Question

D(x)=-x^2+ax. Biết D(-1)=2D(1). Tìm a

in progress 0
bonexptip 5 months 2021-04-17T03:05:40+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T03:07:02+00:00

  Đáp án: `a=1/3`

   

  Giải thích các bước giải:

   `D(x) =-x² +ax`

  Ta có:

  `D(-1) = -(-1)² +a.(-1) =-1 -a`

  `D(1) = -1² +a.1 =-1 +a`

  `=> 2D(1) = 2.(-1+a) = -2+2a`

        `D(-1) =2D(1)`

  `<=> -1-a = -2+2a`

  `<=> 2a +a = -1 +2`

  `<=> 3a=1`

  `<=> a=1/3`

  Vậy `a=1/3`

  0
  2021-04-17T03:07:22+00:00

  \(D(-1)=-(-1)^2+a.(-1)=-1-a\\D(1)=-1^2+a.1=-1+a\\Ta\,\, co:\,\, D(-1)=2D(1)\\→-1-a=2.(-1+a)\\↔-1-a=-2+2a\\↔-a-2a=-2+1\\↔-3a=-1\\↔a=\dfrac{1}{3}\\Vay\,\, a=\dfrac{1}{3}\)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )