chuyển câu sau thành câu có chứa khởi ngữ 1.bạn nam chưa chăm học nhưng bạn lại chăm lao động 2.tôi chỉ thích đọc sách mà không thích xe

Question

chuyển câu sau thành câu có chứa khởi ngữ
1.bạn nam chưa chăm học nhưng bạn lại chăm lao động
2.tôi chỉ thích đọc sách mà không thích xem phim

in progress 0
Vân Khánh 3 years 2021-05-23T12:10:30+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T12:11:35+00:00

  1. –Về bạn Nam, bạn chưa chăm học nhưng bạn lại chăm lao động.

  Đối với lao động, bạn Nam chăm làm nhưng bạn chưa chăm học.

  2.-  Về sở thích, tôi chỉ thích đọc sách mà không thích xem phim.

  Đối với tôi, tôi chỉ thích đọc sách mà không thích xem phim.

  Thành phần khởi ngữ được gạch chân

  0
  2021-05-23T12:12:21+00:00

  chuyển câu sau thành câu có chứa khởi ngữ 1.bạn nam chưa chăm học nhưng bạn lại chăm lao động

  Đối với lao động, bạn Nam chăm làm nhưng bạn chưa chăm học.

  2.tôi chỉ thích đọc sách mà không thích xem phim

  Đối với tôi, tôi chỉ thích đọc sách mà không thích xem phim.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )