Chứng tỏ rằng x^2=-10x+26>0 với mọi x

Question

Chứng tỏ rằng
x^2=-10x+26>0 với mọi x

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-10-14T01:44:41+00:00 2 Answers 124 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T01:45:51+00:00

  `x^2-10x+26`

  `=x^2-10x+25+1`

  `=x^2-2.x.5+5^2+1`

  `=(x-5)^2+1` $\geq$ `1`

  (vì `(x-5)^2` $\geq$ `0 ∀x`)

  0
  2020-10-14T01:46:03+00:00

  Đáp án:

   `x^2 – 10x + 26`

  `= x^2 – 10x + 25 + 1`

  `= x^2 – 5x – 5x + 25 + 1`

  `= (x^2 – 5x) – (5x – 25) + 1`

  `= x(x – 5) – 5(x – 5) + 1`

  `= (x – 5)(x – 5) + 1`

  `= (x – 5)^2 + 1`

  Do `(x – 5)^2 ≥ 0 => (x – 5)^2 + 1 ≥ 1 > 0`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )