Chứng minh rằng ( x^2+x+1) (x^2-x+1) > 0

Question

Chứng minh rằng ( x^2+x+1) (x^2-x+1) > 0

in progress 0
Ben Gia 4 years 2020-11-05T20:42:54+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T20:44:08+00:00

  `(x^2+x+1)(x^2-x+1) = [(x^2+1)+x][(x^2+1)-x)]`

  `= (x^2+1)^2 – x^2 = x^4 + 2x^2 + 1 -x^2  x^4 +x^2+1 > 0 \forall x`

  `(x^4 ≥ 0 ; x^2 ≥ 0 <=> x^4+x^2 ≥ 0 <=> x^4+x^2+1≥1 >0)`

  0
  2020-11-05T20:44:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  chung-minh-rang-2-1-2-1-0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )