Cho x+y =1.Tính giá trị biểu thức 3(x² +y²) -2(x³+y³)

Question

Cho x+y =1.Tính giá trị biểu thức
3(x² +y²) -2(x³+y³)

in progress 0
Neala 4 years 2020-10-28T23:05:10+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T23:06:10+00:00

  Đáp án:

  $1$

  Giải thích các bước giải:

  $3(x^2 + y^2) – 2(x^3 + y^3)$

  $= 3[(x + y)^2 – 2xy] – 2[(x + y)^3 – 3xy(x + y)]$

  $= 3(x + y)^2 – 6xy – 2(x + y)^3 + 6xy(x + y)$

  $= 3.1^2 – 6xy – 2.1^3 + 6xy.1$

  $= 1$

  0
  2020-10-28T23:06:59+00:00

  `3(x^2 + y^2) – 2(x^3 + y^3)`

  `= 3[(x + y)^2 – 2xy] – 2(x + y)(x^2 – xy + y^2)`

  `= 3(1 – 2xy) – 2 · 1 · (x^2 – xy + y^2)`

  `= 3 – 6xy – 2[(x + y)^2 – 3xy]`

  `= 3 – 6xy – 2(1 – 3xy)`

  `= 3 – 6xy – 2 + 6xy`

  `= 1`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )