cho trước n điểm .Trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .Nếu bớt đi 1 điểm thì số đường thẳng vã được qua các cặp điểm giảm đi 10 đường thẳng .hỏi l

Question

cho trước n điểm .Trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .Nếu bớt đi 1 điểm thì số đường thẳng vã được qua các cặp điểm giảm đi 10 đường thẳng .hỏi lúc
đó đã có bao nhiêu điểm ?^ – ^***

in progress 0
Nem 4 years 2020-11-04T15:39:49+00:00 2 Answers 118 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T15:41:06+00:00

  Đáp án:

  Nếu cho trước 6 điểm và trong đó không có `3` điểm nào thẳng hàng`;` nếu bớt đi qua `1` điểm thì số đường thẳng và được qua các cặp điểm giảm đi `10` đường thẳng thì có `15` đoạn thẳng như thế.

  Giải thích các bước giải:

  Theo đề bài, ta có`:` `n` là số điểm cho trước

  Lại có`:` Công thức tính số đường thảng qua `n` điểm cho sẵn là `(n . (n – 1))/2`

  Từ đó ta suy ra công thức tính số đường thảng qua `n – 1` điểm cho sẵn là “(n – 1) . (n – 1 – 1)`/2`

  `⇒ `((n – 1) . (n – 2))`/2 = 10`

  `⇒ (n – 1) . (n – 2) = 5`

  `⇒ (n – 1) . (n – 2) = 1 . 5`

  `⇒ (n – 1) . (n – 2) = (6 – 5) . (6 – 1)`

  `⇒ n = 6`

  `⇒` Ban đầu có `6` điểm

  `⇒` Số đoạn thẳng là`:` `6 . (6 – 1) : 2 = 6 . 5 : 2 = 30 : 2 = 15` `(`đoạn thẳng`)`

  Vậy nếu cho trước 6 điểm và trong đó không có `3` điểm nào thẳng hàng`;` nếu bớt đi qua `1` điểm thì số đường thẳng và được qua các cặp điểm giảm đi `10` đường thẳng thì có `15` đoạn thẳng như thế.

  0
  2020-11-04T15:41:18+00:00

  Đáp án:4 điểm

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )