cho tam giác ABC, A=60 độ, AC=13,BC-BA=7. tính AC,BC Ai lm giúp mk vs ạ!!! 5* + CTLHN

Question

cho tam giác ABC, A=60 độ, AC=13,BC-BA=7. tính AC,BC
Ai lm giúp mk vs ạ!!!
5* + CTLHN

in progress 0
Khải Quang 4 years 2020-11-04T15:58:53+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T16:00:35+00:00

  Đáp án:

  $\begin{cases}AB = \dfrac{40}{9}\\BC = \dfrac{103}{9}\end{cases}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $BC – AB = 7$

  $\Leftrightarrow AB = BC – 7$

  Áp dụng định lý $\cos$ ta được:

  $BC^2 = AB^2 + AC^2 – 2AB.AC.\cos A$

  $\Leftrightarrow BC^2 = (BC – 7)^2 + 13^2 – 2.(BC-7).13.\cos60^o$

  $\Leftrightarrow BC^2 = BC^2 – 14BC + 49 +169 – 13(BC – 7)$

  $\Leftrightarrow 27BC = 309$

  $\Leftrightarrow BC = \dfrac{309}{27} = \dfrac{103}{9}$

  $\Rightarrow AB = BC – 7 = \dfrac{103}{9} – 7 = \dfrac{40}{9}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )