Cho pt: $x^2+mx-2m-4=0$ a) Giải pt với m=3 b) Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt

Question

Cho pt: $x^2+mx-2m-4=0$
a) Giải pt với m=3
b) Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt

in progress 0
Mít Mít 3 years 2021-04-26T02:44:19+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T02:45:30+00:00

  a) PT: $x^{2}$ + mx – 2m – 4 = 0 (*)

  Thế m = 3 vào PT (*) ta được:

  $x^{2}$ + 3x – 2.3 – 4 = 0

  => $x^{2}$ + 3x – 10 = 0

  Δ = $b^{2}$ – 4.a.c = $3^{2}$ – 4.1.(-10) = 49 > 0

  -> PT có 2 nghiệm phân biệt là:

  $x_{1}$ = $\frac{-b + \sqrt{Δ}}{2a}$ = $\frac{-3 + \sqrt{49}}{2.1}$ = 2

  $x_{2}$ = $\frac{-b – \sqrt{Δ}}{2a}$ = $\frac{-3 – \sqrt{49}}{2.1}$ = -5

  Vậy nghiệm của PT (*) khi m = 3 là: $x_{1}$ = 2; $x_{2}$ = -5.

  b) Để PT (*) có 2 nghiệm phân biệt thì: Δ > 0

  => $b^{2}$ – 4.a.c > 0

  => $m^{2}$ – 4.1.(-2m-4) > 0

  => $m^{2}$ + 8m + 16 > 0

  Δm = $b^{2}$ – 4.a.c = $(8)^{2}$ – 4.1.16 = 0

  Mà ta có: a > 0 và Δ = 0 => m có vô số nghiệm ∈ R \ {$\frac{-b}{2a}$} = {$\frac{-8}{2.1}$} = {-4}.

  Vậy ∀m ∈ R \ {-4} thì PT (*) có 2 nghiệm phân biệt.

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

  0
  2021-04-26T02:46:17+00:00

  Đáp án:

   Hình ạ

   

  cho-pt-2-m-2m-4-0-a-giai-pt-voi-m-3-b-tim-m-de-pt-co-2-nghiem-phan-biet

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )