Cho P(x) = ax^2 bx +c Chung to P(-1) x P (-2) = 0 biet rang 5a -3b +2c

Question

Cho P(x) = ax^2 bx +c
Chung to P(-1) x P (-2) = 0 biet rang 5a -3b +2c

in progress 0
Nho 3 years 2021-04-26T01:40:00+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T01:41:25+00:00

  +) Tính `P(-1)`

  `=> P(1) = a.(-1)^2 + b.(-1) +c`

  `=> P(1) = a- b +c` `(2)`

  +) Tính `P(-2) `

  `=> P(-2) = a.(-2)^2 + b.(-2) +c`

  `=> P(-2) = 4a- 2b+c` `(1)`

  Từ `(1)` và `(2)` 

  `=> P(1) + P(2)  = a-b+c +4- 2b+c`

  `=> P(1) + P(2) = 5a -3b + 2c = 0`

  `=> P(1) = – P(-2)`

  `=> P(1) . (-P(-2))  le 0`

  Do đó `P(-1) . P(-2) = -[P(-2)]^2 le 0`

  Vậy `P(1) . P(-2) le 0`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )