Cho em xin bảng Công thức so sánh hơn , so sánh nhất , bảng đại từ nhân xưng Và giải bài dưới : Bài 1 : Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống :

Question

Cho em xin bảng Công thức so sánh hơn , so sánh nhất , bảng đại từ nhân xưng
Và giải bài dưới :
Bài 1 : Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống :
1. …… asked Me.Simon , my science teacher , what glass was and …… said that …… is a liquid .
2. Hi Dana ! Are ……. still coming shopping with us tomorrow ?
3. My mum studied history at aniversity ……. says …….. ứa a really interesting course .
4. Science are working hard to find cures for lots of diseases , but …….. haven’t found a cure for the common cold yet .
5. Adam , do …. think …. should bring some food with us to your party ?
6 . Dad , do …. know if …… sell computer games in the market ?
Baafi 2 : Lựa chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ / tân ngữ phù hợp :
1. (We/us) all went with (them/they) .
2. they know all about my friends and (I/me) .
3. His mother and ( he/him) came last night .
4. There are some letters for you and (me/I) .
5. What would you do if you were (he/him) .
Giúp mình nhé !

in progress 0
Thu Thủy 3 years 2021-04-06T15:25:22+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-06T15:27:14+00:00

  Công thức :
  * )  So sánh hơn :
  – Short : S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun .
  – Long : S + V + more + adj/adv + than + N/pronoun .
  * )  So sánh nhất :
  – Short : S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun .
  – Long : S + V + the most + adj/adv + N/pronoun .
  * )  Bảng đại từ nhân xưng :
  + Làm chủ từ trong câu : I , you , we , they , he , she , it .
  + Làm túc từ trong câu : Me , you , us , them , him , her , it .

  + Đại từ phản thân : Myself , yourself / yourselves , ourselves , themselves , himself , herself , itself .
  + Tính từ sở hữu : My , your , our , their , his , her , it .
  + Đại từ sở hữa : Mine , yours , our , theirs , his , hers , its .

  Bài 1 :
  1. I ;  he  ;  it .
  2. you .
  3.  she ;  it .
  4. they .
  5. you ; we .

  6. you ; they .
  Bài 2 :
  1. – we

      – them
  2. me
  3. he
  4. me
  5. him

  #Trang_Huyen

  0
  2021-04-06T15:27:20+00:00

  Công thức So sánh hơn & so sánh nhất :
  A. So sánh hơn :
  Short : S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun .
  · Tính từ có một âm tiết hoặc hai âm tiết có những chữ cái ở cuối cùng của âm tiết thứ hai có kết thúc là : y , le , ow , er , et , av , … được cho là tính từ ngắn .
  Long : S + V + more + adj/adv + than + N/pronoun .
  · Những tính từ có từ hai đến ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài .
  B. So sánh nhất :
  Short : S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun .
  Long : S + V + the most + adj/adv + N/pronoun .
  * Một số trường hợp của tính từ ngắn :
  Thêm er/est :
  · Tính từ kết thức bởi 1 phụ âm hoặc e :
  Tính từ : Tall , Large .
  · Đổi qua So sánh hơn là : Taller , Large .
  · Đổi qua So sánh hơn là : The tallest , the Largest .
  · Tính từ kết thúc với 1 nguyên amm + 1 phụ âm :
  Tính từ : Big , Sad .
  · Đổi qua So sánh hơn là : Bigger , Sadder .
  · Đổi qua So sánh hơn là : The biggest , the Largest .
  · Tính từ kết thúc bởi ” y ” :
  Tính từ : Happy , Tipy
  · Đổi qua So sánh hơn là : Happier , Tidier .
  · Đổi qua So sánh hơn là : The happiest , the saddest .
  Với một số tính từ , trạng từ dạng so sánh của chúng khác với các tính từ , trạng từ :
  Tính từ , Trạng từ : Good ( Well ) , Bad , Badly , Far , Much / many , Litter , Old . 
  · Đổi qua So sánh hơn là : Better , Worse , Farther / further , More , Less , Older / elder .
  · Đổi qua So sánh hơn là : The best , the worst , the fathest / the furthest , the most , the least , the oldest / the eldest .
  C. Bảng đại từ nhân xưng :
  · Làm chủ từ trong câu : I , you , we , they , he , she , it .
  · Làm túc từ trong câu : Me , you , us , them , him , her , it .
  · Tính từ sở hữu : My , your , our , their , his , her , it .
  · Đại từ sở hữa : Mine , yours , our , theirs , his , hers , its .
  · Đại từ phản thân : Myself , yourself / yourselves , ourselves , themselves , himself , herself , itself .
  Bài 1 :
  1. …… asked Me.Simon , my science teacher , what glass was and …… said that …… is a liquid .
  ⇒ I / he / it .
  2. Hi Dana ! Are ……. still coming shopping with us tomorrow ?
  ⇒ you .
  3. My mum studied history at aniversity ……. says …….. was a really interesting course .
  ⇒ she / it .
  4. Science are working hard to find cures for lots of diseases , but …….. haven’t found a cure for the common cold yet .

  ⇒ they .
  5. Adam , do …. think …. should bring some food with us to your party ?
  ⇒ you / we .
  6. Dad , do …. know if …… sell computer games in the market ?
  ⇒ you / they .
  Bài 2 :
  1. (We/us) all went with (them/they) .
  ⇒ we / them .
  2. they know all about my friends and (I/me) .
  ⇒ me .
  3. His mother and ( he/him) came last night .
  ⇒ he .
  4. There are some letters for you and (me/I) .
  ⇒ me .
  5. What would you do if you were (he/him) .
  ⇒ him .

  Chúc bạn học tốt ^^
  ( Mong Admin đừng Xóa )

  0
  2021-04-06T15:27:29+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bảng đại từ nhân xưng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )