Cho các số a, b, c, d dương. Chứng minh $\frac{a}{b+c}$ + $\frac{b}{c+d}$ + $\frac{c}{d+a}$ + $\frac{d}{a+b}$ $\geq$ 2

Question

Cho các số a, b, c, d dương. Chứng minh
$\frac{a}{b+c}$ + $\frac{b}{c+d}$ + $\frac{c}{d+a}$ + $\frac{d}{a+b}$ $\geq$ 2

in progress 0
Ladonna 4 years 2020-10-21T07:06:08+00:00 1 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T07:07:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thay `a=x,b=y,c=z,d=t` nhé.Bài này mik làm rồi nhưng nó khác biến thôi bạn thông cảm :”))

  cho-cac-so-a-b-c-d-duong-chung-minh-frac-a-b-c-frac-b-c-d-frac-c-d-a-frac-d-a-b-geq-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )