Cho ∆ABC vuông tại A. BC=2a, AC=a. M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC, BC. Tính |vectoBM + vectoNC + vectoPN|

Question

Cho ∆ABC vuông tại A. BC=2a, AC=a. M, N, P lần lượt là trung điểm AB, AC, BC. Tính |vectoBM + vectoNC + vectoPN|

0
Cherry 4 years 2020-11-16T15:22:18+00:00 0 Answers 28 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )