cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần? Hãy trình bày cụ thể từng phần?

Question

cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần? Hãy trình bày cụ thể từng phần?

in progress 0
Nem 4 years 2020-12-12T18:45:40+00:00 3 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-12T18:47:35+00:00

   Các thành phần của chương trình

  1. phần khai báo

  khai báo tên chương trình:

  cú pháp:

   

  program <tên chương trình>;

  VD: program vi_du;

  Khai báo thư viện:

  Cú pháp:

   

  Uses <tên thư viện>;

  VD: uses crt;

  Khai báo hằng:

  Cú pháp:

  Const <tên hằng> = <giá trị>;

  VD: const maxN = 1000;

                    PI = 3.1416;

  Khai báo biến:

  Tất cả biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình biết và xử lí. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm được gọi là biến đơn.

  1. Phần thân chương trình:

  Dãy lệnh trong phạm vị được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình

  VD:

  Begin

  [<dãy lệnh>]

  End.

  3.         ví dụ chương trình đơn giản:

  VD: Đưa ra màn hình câu thông báo “xin chao cac ban!”. Ta viết chương trình trong pascal như sau:

  Program vi_du;

  Begin

  Writeln(‘xin chao cac ban!’);

  End.

  Trong chương trình trên có khai báo tên chương trình: là vi_du

  Phần thân chương trình chỉ có một câu lệnh là: writeln đưa thông báo ra màn hình.

  VD:

  Begin

  Writeln(‘xin chao cac ban!’);

  Writeln(‘moi cac ban lam quen voi pascal’);

  End.

  Chương trình này không có phần khai báo, phần thân chương trình đưa ra 2 câu thông báo ra màn hình

  KL: dãy lệnh có thể 1 hoặc nhiều lệnh

  Củng cố – dặn dò và ra bài tập về nhà:

  Ø    Cần nắm rõ các cú pháp khai báo

  Ø    Phân biệt phần thân chương trình: bởi dấu hiệu mở đầu (begin) và kết thúc (end.) trong ngôn ngữ lập trình pascal

  Ø    Chuẩn bị trước bài 4, bài 5 và mục 1 của bài 6.

  Ø    Bài tập:

  1. Uses crt;
  2. Const pi=3.14;
  3. Var s,r:real;
  4. Begin
  5. Write(‘nhap ban kinh la:’);
  6. Readln(r);
  7. S:=r*r*pi;
  8. Write(‘dien tich hinh tron la:’,s);
  9. Readln;
  10. End.

  Hãy xác định các thành phần trong chương trình trên: phần khai báo, phần thân, dãy lệnh?

  Hãy cho biết tên chuẩn, tên dành riêng trong chương trình trên?

  P/S: Tham khảo nha bạn!

  0
  2020-12-12T18:47:37+00:00

  Cấu trúc chung của một chương trình gồm 2 phần:

  +Phần khai báo: cú pháp: program <tên chương trình>;

  VD: program vi_du;

  Khai báo thư viện: Cú pháp: Uses <tên thư viện>;

  VD: uses crt;

  +Phần thân chương trình (bắt buộc phải có): Dãy lệnh trong phạm vị được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình.

  VD: Begin

  [<dãy lệnh>]

  End.

  0
  2020-12-12T18:47:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chương trình pascal đơn giản các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )