Câu 1 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam được nêu ra luận cương chính trị mỗi ngày mùng 10 1930 là A đánh đuổi thực dân Pháp và bọn tay sai B

Question

Câu 1 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam được nêu ra luận cương chính trị mỗi ngày mùng 10 1930 là
A đánh đuổi thực dân Pháp và bọn tay sai
B đánh đổ phong kiến và đế quốc
C đánh đổ đế quốc tư sản cách mạng
D đánh đổ đế quốc phong kiến và tư sản phản cách mạng
Câu 2 luận cương chính trị tháng 10 1930 xác định lực lượng của cách mạng Đông Dương là
A công nhân nông dân
B nông dân tiểu tư sản
C công nhân tiểu tư sản tư sản dân tộc
D công nhân nông dân tiểu tư sản
Câu 4 luận cương chính trị tháng 10 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp là do
Ađánh giá chưa đúng khả năng chống đế quốc và phong kiến của tư sản dân tộc
Bchưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương thuộc địa
C chưa xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương thuộc địa
D chưa xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương thuộc địa
câu 5 sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân nghệ Tĩnh với phong trào đấu tranh trong cả nước năm 1930 là
A nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị
B những cuộc biểu tình của vũ trang tự vệ
C nông dân đấu tranh cao khẩu hiệu cụ thể
D những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống
Câu 6 đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 1931 là
A cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên nghệ An
B cuộc đấu tranh của công nhân vinh-bến thủy
Ccuộc biểu tình của công nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao Động
Dtình hình suite được thiết lập ở nghệ An Hà Tĩnh
Câu 9điểm mới cơ bản nhất của phong trào cách mạng 1930 1931 so với phong trào yêu nước trước khi Đảng ra đời 1930
Aquy mô phong trào rộng lớn trên cả nước có sự phối hợp giữa phong trào công nhân và phong trào nông dân
B tính chất cách mạng triệt để
Clôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với những hình thức đấu tranh quyết liệt và phong phú
D đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản tổ chức lãnh đạo
Câu 10 phong trào cách mạng 1930 1931 đã để lại cho Đảng ta bài học gì để đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước
A xây dựng khối liên minh công nông
B xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất
C tổ chức đấu tranh
D lãnh đạo đấu tranh
Câu 11 sự khác nhau cơ bản giữa cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị
A về lãnh đạo cách mạng
B về chiến lược và sách lược cách mạng
C về vị trí của cách mạng Đông Dương
D nhiệm vụ và lực lượng cách mạng
Câu 13 hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 1933 tác động đến xã hội Việt Nam là
A làm cho đời sống của giai cấp nông dân thêm cùng cực
Blàm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động
C đời sống của tư sản tiểu tư sản ngày càng bấp bênh
D giai cấp địa chủ bị phá sản
Câu 14 mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 là gì
Chống đế Quốc Phong kiến
Chống phong kiến hay sai
Chống phong kiến và tư sản
Chống đế quốc và tư sản
Câu 15 đặc điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930 1931 là
Đảng đã phối hợp với quốc tế cộng sản trong đấu tranh
Đảng cộng sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện Liên minh công nông
Thành lập đội quân chính trị đông đảo

in progress 0
Dâu 5 months 2021-04-17T02:26:33+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T02:28:32+00:00

  1b

  2c

  4a

  5d

  6d

  9a

  10b

  11d

  13d

  14a

  15c

  0
  2021-04-17T02:28:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )